3,500,000ریال
سالانه
250,000 هزینه راه اندازی
یکساله گواهینامه Single Domain- SSL
پشتیبانی از دامنه IR
پشتیبانی از دامنه بین المللی
نصب رایگان
اعمال تنظیمات در سایت شما
35,500,000ریال
سالانه
250,000 هزینه راه اندازی
یکساله گواهینامه Wildcard Domain- SSL
سازگاری با مرورگر و موبایل
پشتیبانی از زیر دامنه نامحدود
پشتیبانی از دامنه IR
پشتیبانی از دامنه بین المللی
نصب رایگان
اعمال تنظیمات در سایت شما